.

Direcţia  Educaţie Ungheni anunţă  concurs pentru ocuparea funcţiei de directori   ai următoarelor  instituţii  de învăţămînt:

 • LT „ M. Eminescu”, Ungheni;
 • LT V. Alecsandri”, Ungheni;
 • Gimn. Buciumeni.

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au vechime de activitate didactică de cel puţin TREI ani,  ce nu au împlinit vîrsta de 65 de ani la data expirării termenului de depunere a dosarelor,  cunoşc limba română, sînt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei, nu au antecedente penale, nu au fost concediaţi în ultimii 5 ani  pe baza art. 86 al.I lit. L), lit M), lit N), din Codul muincii

La cerere vor fi anexate:

 • Ø  Copia actului de identitate;
 • Ø  Copia/ copiile actului/ actelor de studii;
 • Ø  Copia carnetului  de muncă;
 • Ø  Curriculum vitae;
 • Ø  Certificatul medical din care rezultă că este apt  medical, fizic şi neuropsihic;
 • Ø  Cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
 • Ø  Copiile  actelor ce confirmă  gradul didactic /managerial, şi/ sau titlul ştiinţific/ ştiinţifico-didactic, recomandări, copiile  actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/ evaluator naţional/internaţional, etc.
 • Ø  Proiectul planului de dezvoltare a instituţiei pentru o perioadă de 5 ani;

  Copiile vor fi autentificate de notar, sau la înaintarea personală  a dosarului (ori prin reprezentant legal) de serviciul managementul resurselor umane la prezentarea actului în original, sau certificate -„corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unităţii în care candidatul activează.                   

Dosarele urmează a fi prezentate  în termen de 30 de zile din ziua publicării în ziar a avizului, pe adresa:

or. Ungheni, str. Naţională, 9;

DE Ungheni, serviciul managementul resurselor umane

Datele cu privire la numărul de elevi ai instituţiilor, bugetul pe ultimii ani, starea infrastructurii se pot obţine pe adresa Ministerului Educaţiei (www.edu.gov-Fişa şcolii).

 

Relaţii la telefon:0(236)2-69-17; 2-27-48

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.