.

ANEXA I

LA TITLUL III (LIBERTATE, SECURITATE ȘI JUSTIȚIE) Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului sau de rețele de comunicații publice Angajamente și principii cu privire la protecția datelor cu caracter personal 1. Părțile, în contextul punerii în aplicare a prezentului acord sau a altor acorduri, asigură un nivel juridic de protecție a datelor care să corespundă cel puțin celui prevăzut în Directiva 95/46/CE din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală, precum și în Convenția pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, semnată la 28 ianuarie 1981 (ETS nr. 108) și în Protocolul adițional la aceasta cu privire la autoritățile de supraveghere și fluxul transfrontalier al datelor, semnat la 8 noiembrie 2001 (ETS nr. 181). După caz, părțile iau în considerare Recomandarea nr. R (87) 15 din 17 septembrie 1987 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, prin care se reglementează utilizarea datelor cu caracter personal în activitatea poliției. 2. În plus, se aplică următoarele principii: (a) atât autoritatea care transferă datele, cât și autoritatea care le primește iau toate măsurile rezonabile pentru a asigura, după caz, rectificarea, ștergerea sau blocarea datelor cu caracter personal atunci când prelucrarea nu este conformă cu dispozițiile articolului 13 din acord, în special din cauză că datele respective nu sunt adecvate, pertinente sau exacte ori din cauză că sunt excesive în raport cu scopul prelucrării. Acest lucru include notificarea celeilalte părți cu privire la orice rectificare, ștergere sau blocare; (b) la cerere, autoritatea care primește datele informează autoritatea care transferă datele cu privire la utilizarea datelor transferate și la rezultatele obținute din aceste date; (c) datele cu caracter personal pot fi transferate numai autorităților competente. Transmiterea lor ulterioară către alte autorități necesită acordul prealabil al autorității care le-a transferat; (d) autoritatea care transferă datele și autoritatea care primește datele sunt supuse obligației de a înregistra în scris comunicarea și primirea datelor cu caracter personal.Directiva 2006

 

Raport 2015