.

MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL LA NIVEL LOCAL

Obiective vs competenţe
 - 
Dezvoltarea competenţelor manageriale în contextul managementului educaţional autentic din perspectiva democratizării conducerii învăţămîntului.
 - Promovarea unei culturi manageriale la nivel de sistem, la nivel de unitate şcolară, la nivel de proces managerial.
 - Luarea şi aplicarea deciziilor de managementul educaţional la nivel local în diferite contexte;
 - Promovarea experienţei manageriale la nivel de management organizaţional.

,,Două inovaţii ale omenirii se consideră cele mai dificile:
- arta de a conduce
- arta de a educa”.

                                                                                                                                       
I.Kant

Şcoala de astăzi a trecut şi trece printr-un şir de transformări, iar procesul nu este încăfinalizat.
- Deschiderea şcolii către nevoile şi aspiraţiile comunităţii este unul din elementele cele mai semnificative ale schimbării.
- Astăzi, şcoala mai continuă să reproducă încă imaginea unei instituţii închise, condusă de profesori, într-o manieră autoritară, fără luarea în considerare a unor puncte de vedere  alternative referitoare la rostul şcolii şi la asigu
Termeni din DEX
Conduce- a îndruma un grup de oameni, o instituţie, o organizaţie etc., avînd întreaga răspundere a muncii în domeniul respectiv.
Conducere– acţiunea de a conduce; activitatea conducătorului.
Conducător– persoană care conduce o organizaţie, o instituţie, o întreprindere.
Director – persoana care conduce o instituţie sau un sector al acesteia, persoană care indică direcţia, persoană care îndrumează.rarea calităţii în educaţie.

Manager– specialist în management, persoană care se ocupă de problemele financiare şi organizatorice.

Managementul
 pedagogic– activitate de conducere globală-optimă-strategică a activităţii de educaţie/instruire proiectată şi realizată în cadrul unităţii de bază a sistemului de învăţămînt (grădiniţă, şcoală primară, gimnaziu, liceu etc.)

Acţiunile principale ale activităţii de conducere globală optimă-strategică a sistemului de învăţămînt:
                        - informare managerială
                        - evaluarea managerială
                        - comunicarea managerială

Managementul educaţional la nivel local  activitateorientată spre proiectarea, organizarea, coordonarea, evaluarea şi monitorizarea funcţionării sistemului respectiv, din perspectiva:
- promovării politicilor educaţionale de stat la nivel local
- elaborarea şi aplicarea politicilor educaţionale specifice raionului, instituţiilor de învăţămînt.

Redimensionarea managementului educaţional 
la nivel local din perspectiva asigurării calităţii sistemului de învăţămînt – obiectiv general al Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni, pentru perioada 2012-2020, domeniul Educaţie.

DÎTS Ungheni  realizează:
- promovarea eficace a politicilor educaţionale a statului;
- racordarea acestora la tendinţele dezvoltării managementului naţional şi internaţional;
- promovarea transformării sistemului managerial local într-un factor prioritar de asigurare a calităţii şi echităţii educaţiei;
- asigurarea tuturor condiţiilor pentru dezvoltarea umană durabilă.

DÎTS Ungheni, în scopul implementării managementului educaţional eficient şi-a axat activitatea pe domeniile funcţionale:
§ Cadrul Conceptual-normativ
§ Managementul strategic
§ Managementul curricular
§ Monitorizarea calităţii managementului instituţiei de învăţămînt
§ Managementul inspecţiei şcolare
§ Managementul performanţelor cadrelor didactice
§ Managementul  resurselor tangibile (baza tehnico-materială, informaţională şi infrastructura)
§ Managementul  parteneriatelor
§ Managementul  calităţii
§ Leadershipul

Caracteristicile  managementului educaţional la nivel local (raional):
¨oferă o viziune globală şi integratoare de abordare a problemelor manageriale; 
¨ are un profund caracter interdisciplinar (metode, tehnici, principii etc.)
¨ are un profund caracter strategic  prin definirea direcţiilor viitoare de evoluţie stabilite de fiecare instituţie şcolară.

- Managementul educaţiei avansează, sînt (re) definite conceptele pedagogice fundamentale, acestea fiind ţinte strategice ale managementului educaţional la nivel local:
- educaţie/reformă a educaţiei;
- strategie a educaţiei;
- sistem de educaţie;
- finalităţi ale educaţiei;
- proces de învăţămînt;
- principii ale activităţii didactice;
- standarde educaţionale;
- obiective educaţionale ;
- conţinuturi ale activităţii didactice;
- metodologii ;
- evaluare a activităţii didactice;
- proiectare etc.

* Calitatea managementului educaţional depinde de pregătirea profesională a managerilor din educaţie (această constatare reiese şi din rezultatele examenelor de absolvire a gimnaziului şi a examenelor de BAC)
 * Managementul organizaţiei şcolare asigură transformarea în practică a politicilor educaţionale elaborate la nivel central şi teritorial (DÎTS Ungheni).
 * Managerii sînt responsabili pentru crearea / implementarea unei culturi a calităţii la nivel de organizaţie.

Implementînd managementul educaţional modern DÎTS s-a axat pe preocupările prioritare de transformare a şcolii de ieri într-o şcoală prestatoare de servicii educaţionale de calitate, pentru formarea unor generaţii cu gîndire critică şi cu un sistem de valori civice, morale, culturale şi personal autentice.
- În DÎTS funcţionează Regulamentul de activitate care este actualizat continuu, este elaborat Regulamentul de activitate a Centrului de Excelenţă, Regulamentul Serviciului de deservire a rutelor şcolare, Regulamentul Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică.
 - Este elaborat anual raportul de activitate ce reflectă situaţia învăţămîntului la nivel local.
       (Se atestă o ineficienţă în calitatea rapoartelor la 10% din rapoartele prezentate de managerii instituţiilor de învăţămînt).

Aplicarea planurilor de învăţămînt şi curricula sînt monitorizate, dar nu se reuşeşte în suficientă măsură acordarea asistenţei metodice pentru cadrele didactice;
 - DÎTS dispune de o strategie de dezvoltare a învăţării la nivel raional (este în curs de elaborare noua strategie) care contribuie la realizarea politicilor naţionale;
 - Planul complex de activitate a DÎTS include domeniile de bază a Educaţiei: Resurse, Curriculum, Management şi Parteneriate;
 - PDS, Planul complex de activitate, planurile operaţionale poartă un caracter incluziv.

Implementarea curricula la nivelul DÎ poartă un caracter planificat. Managerii şcolari elaborează planuri de activitate privind implementarea curricula, dar acestea nu întotdeauna conţin indicatori şi discriptori concreţi de monitorizare a procesului, precum şi instrumente, criterii concrete de evaluare, analiză a stării implemetării curricula la diferite etape.
     - Evaluarea implementării curricula se realizează prin inspecţii frontale, tematice, speciale, probe de evaluare externă, iar rapoartele elaborate  urmare acestora includ indicatori de pro-

Sunt elaborate fişe de evaluare ale cadrelor didactice, care includ indicatori de evaluare şi de analiză a lecţiei, curricule opţionale care au fost aprobate la Consiliul Consultativ al DÎTS şi utilizate în cadrul procesului educaţional la nivel local.
 - Sînt elaborate ghiduri de bune practici ale cadrelor didactice, suportul metodologic în studierea istoriei locale, recomandări metodice.
 - Acţiunile enumerate sunt însoţite şi de unele probleme:
¨standardele de eficienţă a învăţării nu au devenit un instrument de lucru eficient pentru cadrele didactice.
¨în lipsa standardelor profesionale pentru cadrele didactice şi manageriale evaluarea acestora este superficială.
¨se necesită integrarea eficientă a metodologiilor interactive centrate pe cel ce învaţă, pe învăţămîntul incluziv.
¨ grădiniţele prea mult se apropie de şcoală.gres (de performanţă), care definesc criteriile de evaluare calitativă în bază de competenţe.

DÎTS sprijină  activitatea de formare continuă a cadrelor didactice şi manageriale.
 - Se organizează activităţi de formare în cadrul Şcolii Tînărului Specialist.
 - Este eficient valorificată experienţa avansată a cadrelor didactice.
 - Aspecte mai puţin reuşite în atingerea nivelului mai înalt al calităţii formării profesionale continue ale cadrelor didactice este centrarea insuficentă a procesului pe nevoi reale de formare ale cadrelor didactice.
 - Necesită studiat marketingul necesităţilor formării profesionale continue.

DÎ onorează funcţiile managerilor şcolari de planificare, organizare şi control al atestării cadrelor didactice. Acesta poartă un caracter planificat, este monitorizat şi îmbunătăţit continuu.
 - Insuficientă atenţie este acordată trainingurilor şi consultanţei cadrelor didactice în contextul avansării în carieră didactică.
 - Se constată ineficienţă în recrutarea şi selectarea resurselor umane, a cadrelor didactice tinere.

Se constată o influenţă benefică a managerilor şcolari în managementul resurselor tangibile. A sporit baza didactico-materială a instituţiilor educaţionale, (reparaţiile acoperşurilor, încălzirea pereţilor, apeducte, dotarea cu mobilier şcolar în sălile de clase, sălile de sport, cantine, computere, table interactive etc.)
  Conchidem că acestea vor spori nivelul de calitate a rezultatelor şcolare.

Managerii şcolari, specialiştii DÎ promovează o comunicare eficientă, un climat socio-afectiv deschis, prietenos şi relaţii interpersonale bazate pe respectarea demnităţii omului şi a respectului reciproc.
 - Se constată receptivitate la idei şi soluţii noi, iar acestea produc, promovează continuu inovaţiile în cadrul învăţămîntului la nivel local