.

Direcţia Raională Învăţământ, Tineret şi Sport Ungheni În conformitate cu prevederile Legii nr. 158- XVI din 04.07.2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,Direcţia Raională Învăţămînt, Tineret şi Sport Ungheni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior, în cadrul Secţiei inspectare şi evaluare. Sarcinele de bază: - asigură realizarea politicii de stat în domeniul învăţămîntului în instituţiile patronate, respectarea cadrului legislativ şi normativ în educaţie; - contribuie la crearea condiţiilor optime de activitate pentru elevi, cadre didactice şi non didactice în colaborare cu managerii instituţiilor de învăţămînt din subordine.; - contribuie la perfecţionarea reţelei instituţiilor de învăţămînt din teritoriu conform numărului în descreştere a copiilor, solicitărilor părinţilor şi condiţiilor specifice localităţilor în asigurarea accesului la educaţia de calitate;. - coordonează activitatea instituţiilor din subordine privind realizarea învăţămîntului obligatoriu, asigurarea unui mediu educaţional adecvat cerinţelor actuale şi favorabil formării cetăţeanului activ şi responsabil; - identifică valoric şi stimulează domeniile pozitive în promovarea unui învăţămînt de calitate; Condiţiile de participare la concurs: La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare corespunzătoare, care cunosc limba de stat, ce n-au atins vîrsta de pensionare, să fie apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, cu o vechime în domeniu de cel puţin 5 ani. Documentele necesare pentru participarea la concurs: - Formularul de participare la concurs; - Copia buletinului de identitate; - Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare; - Copia carnetului de muncă; - Certificatul medical; - Cazierul judiciar; Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Actele urmează a fi prezentate în termen de 20 zile din ziua publicării în ziar a avizului, pe adresa: or. Ungheni, str. Naţională, 9; DGRÎTS Ungheni, serviciul personal. Lista candidaţilor admişi la concurs se va plasa pe site-ul www.edu-ungheni.md şi pe panoul informaţional al DRÎTS Ungheni Relaţii la telefon: (236) 2.69.17; 2. 27.48